หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก

การจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์กัลยาณิวัฒนา จำนวน 39 ท่าน  ในเรื่อง “เรื่องการจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Community Case Management)

และ ความสำคัญของการบันทึกข้อมูล-การเขียนรายงานการทำงานกับเคส (Case Profile & Case review)”  วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ณ คริสตจักรแบ๊บติสท์บ้านเด่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่    โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์โสภา  อ่อนโอภาส และ คุณอรชร อ่อนโอภาส  มาเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมครั้งนี้    เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้คือ

  1. หลักการทำงานกับเด็กและครอบครัว
  2. แนวคิดกระบวนการและบทบาทผู้จัดการรายกรณีในชุมชน
  3. ขั้นตอนการทำงานของผู้จัดการรายกรณีในชุมชน
  4. กรอบการประเมินสามเหลี่ยม
  5. เครื่องมือการปฏิบัติงาน
  6. ทักษะการเยี่ยมบ้าน ประเมินครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ
  7. การบันทึกข้อมูล
  8. เทคนิคการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
  9. กรณีศึกษา
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ