หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การประเมินสุขภาพและดูแลสุขภาพเด็ก

การประเมินสุขภาพและดูแลสุขภาพเด็ก

มูลนิธิดรุณาทรร่วมกับคณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินสุขภาพและการดูแลสุขภาพเด็ก” ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อ15-18 ตุลาคมที่ผ่านมา

  • การประเมินภาวะสุขภาพเด็กเบื้องต้น ภาวะโภชนาการและการรายงาน  วิทยากร อ.กรรณิการ์ สร้อยสิงห์
  • อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก วิทยากร อ.ปุญญิภัสส์ อริยปรานต์
  • การสื่อสารทางสุขภาพแก่ผู้ดูแลเด็ก วิทยากร ผศ.กุลธิดา สุภาคุณ อ.ทีปประพิน สุขเขียว
  • การใช้ยาแผนไทยและการบริหารยา วิทยากร อ.อัชฌา วารีย์ คุณสมชาย มโนปัน
  • การปฐมพยาบาลเด็ก วิทยากร ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม อ.นงนุช แหล่งอุโมงค์
  • การใช้ยาในเด็ก วิทยากร อ.ดร.จิตนธี ริชชี่
  • โรคที่พบบ่อยในเด็ก วิทยากร อ.จริยา อินทะพันธุ์
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ