หน้าแรก 9 เด็กและเยาวชน 9 การสร้างวินัยกับการลงโทษ

การสร้างวินัยกับการลงโทษ

ความแตกต่างระหว่างสองวิธีในการพัฒนาเด็กอาจกล่าวได้ย่อๆ
จากลักษณะหลักของแต่ละวิธีเปรียบเทียบกันให้เห็นได้ในตารางต่อไปนี้

การสร้างวินัยคือ

 • ให้ทางเลือกในเชิงบวกแก่เด็ก
 • แสดงการรับรู้หรือให้รางวัล / ความชื่นชมต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 • เมื่อเด็กทำตามกฎระเบียบเพราะได้พูดคุยและตกลงกันเกี่ยวกับกฎระเบียบเหล่านั้นแล้ว
 • มีการให้แนวทางที่หนักแน่นมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลาย
 • เคารพศักดิ์ศรีและมองเด็กในด้านบวก
 • ปราศจากความรุนแรงทั้งทางวาจาและการกระทำ
 • มีการให้ผลกระทบที่เป็นเหตุผลและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
 • เมื่อเด็กต้องแสดงความเสียใจและทำอะไรบางอย่างเพื่อทดแทนหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของตนเอง
 • การเข้าใจระดับความสามารถความจำเป็นสถานการณ์แวดล้อมและระดับพัฒนาการเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน
 • ปลูกฝังการมีวินัยในตนเอง
 • รับฟังและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
 • ใช้การทำผิดเป็นโอกาสในการเรียนรู้
 • จำกัดอยู่ที่พฤติกรรมของเด็กไม่ใช่ตัวเด็กเอง เช่น “สิ่งที่เธอทำนั้นผิด”

การลงโทษคือ

 • บอกแต่ว่าอะไรที่ไม่ให้ทำ
 • มีปฏิกิริยาที่โกรธเกรี้ยวต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • เมื่อเด็กทำตามกฎระเบียบเพราะถูกข่มขู่หรือให้สินจ้างรางวัล
 • มีลักษณะของการควบคุมทำให้รู้สึกผิดหรือละอายเยาะเย้ยถากถาง
 • มองเด็กในด้านลบและไม่เคารพศักดิ์ศรี
 • ก้าวร้าวรุนแรงทั้งทางวาจาและการกระทำ
 • มีการให้ผลกระทบที่ไม่เป็นเหตุผลและไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
 • เมื่อเด็กถูกลงโทษเพราะทำร้ายผู้อื่นมากกว่าแสดงให้เด็กเห็นว่าเมื่อทำผิดแล้วควรทำอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบหรือความเสียใจ
 • การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กไม่คำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมระดับความสามารถและความจำเป็นในชีวิตของเด็กแต่ละราย
 • สอนเด็กให้ทำดีเฉพาะตอนที่อาจถูกจับได้ว่าทำผิดเท่านั้น
 • คอยจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เด็กเมินเฉยไม่ยอมฟังหรือให้ความสนใจอีกต่อไป
 • บังคับให้เด็กทำตามกฎระเบียบที่ไม่เป็นเหตุผลเพียงเพราะพ่อแม่สั่งว่าอย่างนั้น
 • ตำหนิวิจารณ์ตัวเด็กมากกว่าพฤติกรรม เช่น “เธอมันโง่เธอผิดไปแล้ว”

หลัก 7 ประการของการสร้างวินัยเชิงบวก

 1. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก
 2. พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี
 3. พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด
 4. คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก
 5. คำนึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก
 6. พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
 7. เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม
ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา เรียบเรียงจาก Power, F. Clark and Hart, Stuart N. “The Way Forward to Constructive Child Discipline,” in: Hart, Stuart N. (ed.), and Eliminating Corporal Punishment: The Way Forward to Constructive Child Discipline. Paris: UNESCO Publishing.
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ