หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 การอบรมเรื่องนโยบายปกป้องเด็กคลัสเตอร์สบเมย

การอบรมเรื่องนโยบายปกป้องเด็กคลัสเตอร์สบเมย

เรื่องและภาพโดย สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดอบรมนโยบายปกป้องเด็ก, บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก, กระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และภัยออนไลน์  ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการของคลัสเตอร์สบเมย ณ สำนักเขตเบธเลเฮ็ม ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2018   โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คนจาก 7 โครงการ

งานนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความขยันขันแข็ง, ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้กันอย่างเต็มที่, เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน….ทำเอาวิทยากรยิ้มได้ตลอดเวลา  ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพระพรพี่น้องผู้เข้าอบรมทุกท่านในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพันธกิจของคริสตจักรค่ะ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ