หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์แม่แจ่ม จำนวน 42 ท่าน  ในเรื่อง “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”  วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ณ คริสตจักรกางเขน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่    โดยได้รับเกียรติจากทีมงานวิทยากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 7 ท่าน  กฏหมายที่ได้นำมาเรียนรู้ในครั้งนี้คือ

  1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
  4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558

การอบรมครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่องกฏหมายและได้รับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก  อีกทั้งเกิดเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกันในการทำงานคุ้มครองเด็กอย่างดียิ่ง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ