การอบรม Family Ministry

คอมแพสชั่นจัดการอบรม Family Ministry เมื่อวันที่27-29 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมลานนาพาเลซ  มีเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรต่างๆ  เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 61 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. อธิบายหลักศาสนศาสตร์สำหรับการทำพันธกิจอย่างเป็นระบบของคริสตจักรในการสร้างครอบครัวคริสเตียนที่ดี
2. อภิปรายอย่างมั่นใจ เกี่ยวกับการเป็นคู่มิตรระหว่างคริสตจักร คอมแพสชั่นและครอบครัวในการพัฒนาเด็กๆ
3. อธิบายหัวใจสำคัญในการสร้างครอบครัวคริสเตียนที่ดี รวมถึงรากฐานศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4. อธิบายวงจรชีวิตครอบครัวและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแต่ละด้านของครอบครัว
5. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินความจำเป็นของพันธกิจครอบครัวในพันธกิจที่ก่อตั้งขึ้นได้อย่างเฉพาะเจาะจง
6. พูดถึงกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคริสตจักรและครอบครัว
7. บอกโปรแกรมเกี่ยวกับครอบครัวได้1 หรือ 2 อย่าง

วิทยากร  Pastor Matthew Ling

เว็บไซต์   www.familyfriendlypn.com

Family Ministry -03 Family Ministry -04 Family Ministry -05 Family Ministry -06 Family Ministry -07 Family Ministry -08 Family Ministry -00 Family Ministry -01 Family Ministry -02

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ