การอุปการะ

ผู้อุปการะ-225x300การอุปการะในบริบทของคอมแพสชั่น

 การอุปการะคือ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยองค์ประกอบของการอุปการะ ได้แก่ ผู้อุปการะ, ผู้ที่ได้รับการอุปการะ, วัตถุปัจจัย และวิธีการ

 คอมแพสชั่นเชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกคนให้มีศักยภาพ แต่ความขัดสนทำให้คนไม่มีโอกาสค้นพบศักยภาพของตนเอง การอุปการะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเอง และการช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง คือการช่วยเหลือที่ยั่งยืนและแท้จริง การที่เด็กขัดสนคนหนึ่งมีผู้อุปการะ จะทำให้เด็กคนนั้นรู้ว่าเขายังมีคุณค่าในสายตาของอีกคนหนึ่ง

ความยากจนขัดสนไม่ใช่การขาดสิ่งของ แต่เป็นการขาดซึ่งความหวัง

การอุปการะยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาเด็กในระยะยาวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการอุปการะในบริบทของคอมแพสชั่นจะมีลักษณะเด่น ๆ ดังนี้:

  • เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือเด็กหนึ่งคนสามารถมีผู้อุปการะได้เพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว แต่ผู้อุปการะหนึ่งคนจะอุปการะเด็กกี่คนก็ได้
  • เน้นการสร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับเด็ก โดยการอธิษฐานเผื่อ การเขียนจดหมายและการเยี่ยมเยียน ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้อุปการะจะสามารถแบ่งปันความรักและห่วงใยให้แก่เด็กในการอุปการะ เพราะการทำให้เด็กรับรู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับใครบางคน จะช่วยให้เขาตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในชีวิตของเด็ก
  • เป็นการถวายที่น้อยแต่ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาเด็กซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเกิดผลในชีวิตของเด็ก
  • เป็นการถวายที่ไม่นำมาซึ่งการพึ่งพิง

โดยคริสตจักรจะนำเงินที่ได้รับจากผู้อุปการะผ่านทางคอมแพสชั่นไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสำหรับเด็ก