หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 การเป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา

การเป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา

เรื่องและภาพโดย Phongphet

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายเด็กและเยาวชน ได้ลงพื้นที่โซนบ่อแก้วและมูเสคีได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาให้เด็กเยาวชนจากสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน โดยมีบุคลากรจากคริสตจักรคู่มิตรที่รับผิดชอบโปรแกรมเยาวชนเข้าร่วมกว่า 50 คนจาก 15 คริสตจักร ทางผู้ประสานงานคริสตจักรได้พบปะผู้นำคริสตจักรและผู้จัดการพันธกิจเด็กทุกโครงการที่รับผิดชอบร่วมกันเรียนรู้และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจเด็กด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต และได้พูดคุยทำความชัดเจนในประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลแผนรายปีเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของแต่ละคริตจักรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการทำพันธกิจเด็กต่อไปในอนาคต

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ