หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 กิจกรรมร่วมกัน ”เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ” ของกลุ่มสภาเยาวชนตำบลแม่ลาน้อย

กิจกรรมร่วมกัน ”เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ” ของกลุ่มสภาเยาวชนตำบลแม่ลาน้อย

เรื่องและภาพ โดย ปรีชา รุ้งประนมกร

กลุ่มสภาเยาวชนตำบลแม่ลาน้อยเป็นกลุ่มเยาวชนที่แข็มแข็งได้ร่วมก่อตั้งสภาเยาวชนตำบลแม่ลาน้อย จนได้รับการยอมรับจากผู้นำคริสตจักร ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐระดับอำเภอ และจังหวัด ตลอดทั้งระดับสภาเยาวชนประเทศด้วย เดือนกค.-กย.ที่ผ่านมาเยาวชนกลุ่มนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมร่วมกัน ”เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ในกลุ่มเยาวชนร่วมกันในระดับตำบล,ต้อนรับเจ้าหน้าที่รัฐจากกรมพัฒนาชุมชนด้านสภาเยาวชนได้ลงมาเยี่ยม พบปะ กลุ่มเยาวชน เพื่อแลกเปลี่ยนการรูปแบบการทำงานของเยาวชนร่วมกัน ,จัดกิจกรรมกิฬาฟุตบอลเยาวชนต้านคอรัปชั่น-ยาเสพติด ระดับอำเภอขึ้น มีเยาวชน 160 คนเข้าร่วม รู้และตระหนักถึงภัยยาเสพติด ผลกระทบของการทุจริตคอรัปชั่น การมีน้ำใจนักกิฬา กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนในการจัด ประสานงาน ดำเนินการ การทำงานเพื่อสังคม สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่า กลุ่มเยาวชน กำลังเกิดผล และมีผลกระทบที่ดีต่อชุมชนสังคม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ