กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้นำ

เรื่องและภาพโดย ธงชัย พงศ์ขจรไพโรจน์
เรียบเรียงโดย หัทยา สะอี

คลัสเตอร์สบเมย ได้มีจัดกิจกรรมการสร้างสาวก รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสร้างสาวกของคริสตจักร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างสาวกทั้งหมดจำนวน 50 คน มีการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้การจัดอบรมในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนและการรับใช้ต่อไป

 

 

 

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ