กีฬาเชื่อมสัมพันธ์โซนเทอดไท

ข่าวสารคริสตจักร, เรื่องเล่าจากคริสตจักร

เรื่องและภาพ โดย เดวิด สุดพิทักษ์เกียรติ

โครงการโซนเทอดไท จังหวัดเชียงราย ได้จัดกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่28 กรกฎาคม2018 มีเยาวชนจากคริสตจักรบ้านต้นม่วง คริสตจักรแบ๊พติสลาหู่ปางมะหัน คริสตจักรบ้านห้วยหยวกคานาอัน และคริสตจักรพญาไทเล่าจอเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง
  2. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรัก ความสามัคคีกันระหว่างชุมชนและให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยชีวิต

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19