หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์โซนเทอดไท

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์โซนเทอดไท

เรื่องและภาพ โดย เดวิด สุดพิทักษ์เกียรติ

โครงการโซนเทอดไท จังหวัดเชียงราย ได้จัดกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่28 กรกฎาคม2018 มีเยาวชนจากคริสตจักรบ้านต้นม่วง คริสตจักรแบ๊พติสลาหู่ปางมะหัน คริสตจักรบ้านห้วยหยวกคานาอัน และคริสตจักรพญาไทเล่าจอเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง
  2. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรัก ความสามัคคีกันระหว่างชุมชนและให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยชีวิต
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ