โปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ”
ส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์สร้างสรรค์สังคม “ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect” ของ มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) ทำแคมเปญ “ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect” ที่มาพร้อมกับสโลแกน “ช่วยกันปกป้องเด็ก…ในแบบที่คุณทำได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการปกป้องเด็กในแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้ จึงเกิดโปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ” ที่แต่งคำร้อง ทำนอง และเรียบเรียง โดย โอปอล์ ตันตยานุสรณ์ และมีศิลปินนักร้องนักดนตรีในเชียงใหม่หลายท่านมาช่วยกัน ได้แก่ โอปอล์ ตันตยานุสรณ์, คาเร็น คล่องตรวจโรค, ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล, อ้อม รัตนัง, เป้ จักรพงศ์ เทียนวิจิตร, เอก รัตนะ, พันธ์ชิต รอดสรรเสริญ และทีมนักร้องของคอมแพสชั่น ได้แก่ มณีนุช วัฒนา, วิภาวี นิรันดร์ชัย, นีลา ศรีเพิ่มภูมิ, อรุณี ขันทนันท์คำ, ชบาไพร คำวงค์ศรี, กอเล่ จะอื่อ และ สุทธิดา คีรีไพบูลย์ โดยมี วีระ วัฒนะจันทรกุล เป็นโปรดิวเซอร์สำหรับโปรเจ็ค Music Video เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิดรุณาทร,  Forward Love, CON MOTO, Opal Studio และ Yin Yang Recording Studio

เป้าหมายของการทำ MV เพลง “คนสำคัญ” คือเพื่อรณรงค์สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้ ติดตาม MV เพลง “คนสำคัญ” ในวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทางช่อง YouTube ของมูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย)   ติดต่อสอบถาม : ขวัญใจ คมคาย Kkomkai@compassion.com โทร.086 970 3637

โครงการรณรงค์“ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect”
มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย)

ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์:

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) ตั้งอยู่เลขที่ 57/7 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซอย3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำพันธกิจด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่ขัดสน ดำเนินงานในประเทศไทยมาเป็นเวลา 49 ปี ปัจจุบันมีเด็กกว่า 50,000 คนในโครงการ ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านที่สำคัญของชีวิตจนค้นพบศักยภาพภายในตนเองอันนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณธรรม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องเด็กให้มีชีวิตที่ปลอดภัย มูลนิธิฯ พบว่าในปัจจุบันยังมีเด็กจำนวนมากที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ปลอดภัยและถูกริดรอนสิทธิ  เช่น ยังมีเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือสายอาชีพ  ยังมีเด็กที่ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกล่อลวง หรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ที่ผ่านมามูลนิธิดรุณาทรได้มีการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องการเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็ก (Child Advocacy) และการปกป้องเด็ก (Child Protection) ในหลายรูปแบบ เช่น

  • จัดการอบรมให้กับองค์กรคู่มิตรเกี่ยวกับการปกป้องดูแลและการช่วยเหลือเด็กมากขึ้น
  • สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก
  • ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ

และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดให้มี โครงการ“ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect”ที่มาพร้อมกับสโลแกน “ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้” โดยจะมีกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างกระแสการปกป้องเด็กให้คนในสังคมมีความตระหนักมากขึ้นและสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสร้างความตระหนักแก่คนในสังคมให้รู้ว่าการปกป้องเด็กเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้
  2. เพื่อเชิญชวนให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการปกป้องเด็กในแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้

กิจกรรม:

มูลนิธิดรุณาทรจึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาในTheme “Know Love Protect” เผยแพร่ทาง YouTube เรื่อง “โพดาดา” เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เผชิญวิกฤตด้านสุขภาพ ในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็พยายามดิ้นรนในทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกรอดชีวิต  นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพยนตร์โฆษณาในTheme “ร่วมสร้างสังคมปกป้องเด็ก” ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประกวด มีการประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17:00-20:30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับผลงาน “มุมมอง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากแคมเปญนี้เองที่ทำให้เกิดแนวคิดในการทำเพลงใหม่เพื่อเป็นอีกกระบอกเสียงไปสู่สังคมให้คนในสังคมได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องดูแลเด็กให้มีชีวิตที่ปลอดภัยและมีชีวิตที่ดี จึงเป็นที่มาของเพลง “คนสำคัญ” ซึ่งได้ โอปอล์ ตันตยานุสรณ์ มาช่วยในโปรเจ็คนี้ โดยเป็นผู้แต่งคำร้อง ทำนอง เรียบเรียงดนตรี และโปรดิวเซอร์ (1St Mastering) โดยมูลนิธิดรุณาทรได้นำเพลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในงานประกวดภาพยนตร์โฆษณาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัสเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงเกิดโปรเจ็คทำMusic Video เพลงคนสำคัญ มีศิลปินนักร้องในจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านมาช่วยกันสำหรับMusic Video นี้ ได้แก่ โอปอล์ ตันตยานุสรณ์, คาเร็น คล่องตรวจโรค, ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล, อ้อม รัตนัง, เป้ จักรพงศ์ เทียนวิจิตร, เอก รัตนะ, พันธ์ชิต รอดสรรเสริญ(แซกโซโฟน) ร่วมด้วยทีมนักร้องของคอมแพสชั่น มณีนุช วัฒนา, วิภาวี นิรันดร์ชัย, นีลา ศรีเพิ่มภูมิ, อรุณี ขันทนันท์คำ, ชบาไพร คำวงค์ศรี, กอเล่ จะอื่อ และ สุทธิดา คีรีไพบูลย์ โดยมี วีระ วัฒนะจันทรกุล เป็นโปรดิวเซอร์เพลงสำหรับ Music Video มีกำหนดเผยแพร่MV ในวันสิทธิเด็กสากล 20 พฤศจิกายน 2562 ทางYouTube มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย)

นอกจากนี้ มูลนิธิดรุณาทร ยังได้ประสานงานและหาแนวทางทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ทำงานด้านการปกป้องเด็ก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ NGO ต่าง ๆ เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องเด็กในภาคประชาชนต่อไป

เพลง “คนสำคัญ”

คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง: โอปอล์ ตันตยานุสรณ์

กีตาร์: สยาม สุดปลายทาง

กลอง: วิสสันต์ สมประสงค์

เปียโน: โอปอล์ ตันตยานุสรณ์

แซกโซโฟน: พันธ์ชิต รอดสรรเสริญ

นักร้อง:
โอปอล์ ตันตยานุสรณ์
คาเร็น คล่องตรวจโรค
ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล
อ้อม รัตนัง
เป้ จักรพงศ์ เทียนวิจิตร
เอก รัตนะ
นักร้องทีมคอมแพสชั่น:

มณีนุช วัฒนา
วิภาวี นิรันดร์ชัย
นีลา ศรีเพิ่มภูมิ
อรุณี ขันทนันท์คำ
กอเล่ จะอื่อ
ชบาไพร คำวงค์ศรี
สุทธิดา คีรีไพบูลย์

Mix down: ณัฐฏ์ภลม์ ตรีอินทอง, Yin Yang Recording Studio

Producer (1St mastering): โอปอล์ ตันตยานุสรณ์

Producer (2nd mastering) for Music Video: วีระ วัฒนะจันทรกุล

1.โลกในวันนี้ สังคมเปลี่ยนไปมากมาย
มองไปทางไหน พบเจอแต่เรื่องเลวร้าย
เด็กน้อยๆเติบโตขึ้นมา มีอันตรายรอบกาย
แต่ยังไม่สาย ถ้าเราจะช่วยกัน

2.ใส่ใจพวกเขา ให้มากกว่าที่ผ่านมา
มอบความรักและสิ่งดี ๆ ด้วยหัวใจ
ปกป้องดูแล ช่วยเหลือ เป็นเพื่อนอยู่เคียงชิดใกล้
มันยังไม่สาย ถ้าเราจะช่วยกัน

ร้องรับ:
พวกเขาคือคนสำคัญ คือปัจจุบันและวันใหม่
ร่วมมือร่วมใจ สร้างเขาให้มีชีวิตที่ดี
เด็ก ๆ ทุกคนสำคัญ เป็นรอยยิ้มของโลกในวันนี้
รวมทุกแรงใจที่มี สร้างชีวิตเขาให้ดีขึ้นต่อไป

3.จะไม่นิ่งเฉย ไม่ละเลยอีกต่อไป
จะคอยช่วยเหลือ และทำให้เขานั้นปลอดภัย
โลกจะเปลี่ยนไป แค่ไหน จะยืนหยัดไม่หวั่นไหว
มันจะไม่สาย ถ้าเรานั้นช่วยกัน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ