ครอบครัวคริสเตียนห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมและเรื่องราว, ข่าวสารคริสตจักร

เมื่อวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562  คริสตจักรบ้านแม่ละอุป อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวคริสเตียน ห่างไกลยาเสพติด” 

เพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในชุมชนได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดและเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว

การจัดกิจกรรม “ครอบครัวคริสเตียน ห่างไกลยาเสพติด”  ยังเป็นการสร้างชุมชนให้เป็นมิตรกับเด็กและให้การปกป้องเด็กต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด “Know Love and Protect” ของคอมแพสชั่น

เรื่องและภาพโดย พงษ์เพชร ธุระวงศ์
เรียบเรียงโดย หัทยา สะอี

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19