หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 คริสตจักรแม่แฮเหนือ

คริสตจักรแม่แฮเหนือ

คริสตจักรแม่แฮเหนือ

คริสตจักรแม่แฮเหนือต.บ้านกาดอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมโดยการเป็นคู่สัญญากับคอมแพสชั่นในปี 2007 จากที่คริสตจักรมีสมาชิกเพียง 2-3 ครอบครัวที่มีภาระใจในการพัฒนาเด็กในชุมชนและประกาศกับพี่น้องม้งที่ยังไม่เป็นคริสเตียน คริสตจักรได้รับการต่อต้านอย่างมากในช่วงแรก เนื่องจากพี่น้องม้งนับถือพุทธบ้าง นับถือผีบ้าง แต่ด้วยความสัตย์ซื่อของผู้นำคริสตจักรที่ได้ถวายที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างโบสถ์และด้วยพระเมตตาของพระเจ้า คริสตจักรสามารถสร้างห้องน้ำให้ครอบครัวเด็กที่ยากจนกว่า 20 ครอบครัว สร้างหอพักและโรงอาหารด้วยงบประมาณส่วนหนึ่งจาก Project Gift เมื่อชาวบ้านได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่ลูกหลานเขาได้รับผ่านทางโครงการพัฒนาเด็กนี้ ทำให้คริสตจักรมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกร่วม 180 คน และมีเด็ก 60 คนและครอบครัวที่รับเชื่อผ่านทางการทำพันธกิจโครงการพัฒนาเด็ก

นอกจากนี้ คริสตจักรแม่แฮเหนือยังมีนิมิตที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยการสร้างเครือข่ายกับมิชชันนารีจากประเทศเกาหลี สร้างโบสถ์ในชุมชนบ้านหนองมลฑา ซึ่งมีเด็กอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นได้มีส่วนช่วยในการปรับพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมสร้างเป็นอาคารเรียน และเปิดเป็นโครงการสาขาของคริสตจักรแม่แฮเหนือต่อไป คาดว่าจะมีเด็กอีกกว่า 60 คนที่จะมีโอกาสได้รับการศึกษา การพัฒนาแบบองค์รวม และได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้าต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ