หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 ค่าย “เด็กอุ้งผาง คนพันธุ์ดี”

ค่าย “เด็กอุ้งผาง คนพันธุ์ดี”

เล่าเรื่อง โดย พี่เกด

ถ่ายภาพ โดย พี่พัฒนา,พี่เกด

เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2017ที่ผ่านมา คริสตจักรในคลัสเตอร์อุ้งผาง โครงการ TH 817, TH 982 และ TH 983 ได้จัดให้มีค่ายเยาวชน “เด็กอุ้งผาง คนพันธุ์ดี” ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347  อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน หัวข้อหลักของค่ายครั้งนี้มาจากพระคัมภีร์ 1ทิโมธี 4:12  “อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์”

โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดคณะกรรมการเยาวชนอุ้มผาง ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับของคริสตจักรในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่รับผิดชอบของอำเภอ เพื่อให้มีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนกลุ่มนี้และเผื่อทุกฝ่ายจะให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนร่วมกัน

โดยกิจกรรมในค่าย มีการแบ่งปันให้ความรู้ในเรื่อง วินัยฝ่ายจิตวิญญาณ, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, เรื่องคู่พระพร, การแนะแนวการศึกษา, เรียนรู้อาชีพหลากหลาย, การบริหารการเงิน, การวางแผนและการเขียนโครงการ แต่ละกลุ่มได้มีการคิดหาหรือกันถึงแผนงานที่แต่ละกลุ่มอยากจะทำเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคมของตน เช่น เรื่องน้ำ เรื่องขยะ เรื่องที่ดินทำกิน ฯลฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเยาวชนขึ้นเผื่อเป็นผู้นำกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆที่ได้วางไว้ร่วมกัน โดยมีผู้นำขอคริสตจักรเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับทางคณะกรรมการเยาวชนต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ