Low Carbon Community..."ชุมชนคาร์บอนต่ำ"..อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คริสตจักรป่าเกี๊ยะน้อย ได้ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโครงการหลวงในพื้นที่พัฒนาแนวคิดลดคาร์บอนในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน อันเป็นแนวคิดเชิงพัฒนาเพื่อให้ไม่มีการเผาขยะในชุมชน และให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะ ขยะที่นำมารีไซเคิลได้ให้ส่งขายธนาคารขยะชุมชม เป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะและแก้ปัญหาขยะล้นในชุมชน

กิจกรรมได้ช่วยสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้เห็นคุณค่าของขยะ ฝึกวินัยเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนและการสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยอีกด้วย

เรื่องและภาพโดย พงษ์เพชร ธุรวร

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19