หน้าแรก 9 Download 9 งานวิจัย 9 ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

การศึกษา ปัจจัยความสาเร็จในการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถอดบทเรียนการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยของคริสตจักรที่ได้ทาพันธกิจนี้อยู่ แล้วนาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คริสตจักรอื่น ๆ ที่สนใจในการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้นาคริสตจักร ศิษยาภิบาล ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากคริสตจักรดังนี้….

อ่านต่อได้จากไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด | Download

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ