9 หน้าแรก 5 Download 5 งานวิจัย 5 ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

งานวิจัย

การศึกษา ปัจจัยความสาเร็จในการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถอดบทเรียนการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยของคริสตจักรที่ได้ทาพันธกิจนี้อยู่ แล้วนาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คริสตจักรอื่น ๆ ที่สนใจในการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้นาคริสตจักร ศิษยาภิบาล ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากคริสตจักรดังนี้….

อ่านต่อได้จากไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด | Download

 

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19