หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 ทบทวนบทบาทและแนวทางสร้างเครือข่ายการปกป้องเด็ก

ทบทวนบทบาทและแนวทางสร้างเครือข่ายการปกป้องเด็ก

ทบทวนบทบาทและแนวทางสร้างเครือข่ายการปกป้องเด็ก

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนบทบาทเจ้าหน้าที่ปกป้องเด็กและแนวทางการสร้างเครือข่าย”  ให้แก่คริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์บ่อแก้วและกัลยาณิวัฒนา จำนวน  17 โครงการ  เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2015 ณ คริสตจักรบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  มีผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 74 คน  โดยมีสาระสำคัญในการอบรมดังนี้

 1. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการ
  1. เกิดความเข้าใจ, ตระหนักและตื่นตัวในบทบาทหน้าที่ของของการเป็นผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก
  2. เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  3. เกิดความเข้าใจและสามารถแจ้งเหตุกับคอมแพสชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ทราบถึงขอบข่ายความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ขั้นตอนการแจ้งความและการดำเนินคดีตามกฏหมาย
 2. ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการได้รู้จักหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญในกระบวนการช่วยเหลือเด็กและเห็นแนวทางของการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการปกป้องเด็ก 6 หน่วยงานคือ
  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณศิวาพร วิรัชลาภ ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
  2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดย คุณอาทิตย์ เสริมมา ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม ฝ่ายช่วยเหลือสังคม 1300  
  3. แผนก OSCC โรงพยาบาลสะเมิง โดย คุณธัญญารัตน์ ขอบทอง ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดย คุณณัฐ ปาณะจำนงค์  ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานปลัดตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 
  5. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  โดย คุณธนาภรณ์ พรหมพุทธา ตำแหน่ง: นิติกร แผนกอำนวยความยุติธรรมและนิติการ 
  6. กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 5 โดย พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ (รองแพน) ตำแหน่ง: พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสอบสวนภ.จว.เชียงใหม่

            เวทีนี้เป็นการประสานให้คริสตจักรคู่สัญญาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานปกป้องเด็กได้มีโอกาสมาพบและทำความรู้จักกัน  โดยมีเป้าหมายนำไปสู่การทำงานเครือข่ายร่วมกันในอนาคต

สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน - Child Protection Specialist
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ