9 หน้าแรก 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกรุงเทพ

ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกรุงเทพ

โอกาสสำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค เตรียมตัวให้ดี สอบให้ได้ แล้วสมัครขอทุนได้เลย!

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 1. เป็นเยาวชนในโครงการที่เรียนจบ ม. 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีการรับรองจากทางคริสตจักรว่ามีความประพฤติดี และตั้งใจเรียน
 3. สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
 4. พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค
 5. ยินดีรับการฝึกปฏิบัติงานในช่วงที่ว่างจากการเรียนที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอรับทุน

 1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ << คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2. จดหมายรับรองความประพฤติจากผู้จัดการโครงการและศิษยาภิบาลคริสตจักร
 3. ใบรายงานผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
 4. เอกสารยืนยันการสอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ทางด้านพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค

**เงื่อนไขและข้อผูกพัน**

 • ผู้ที่สมัครขอทุนและผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญากับทางโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ตลอดหลักสูตรการศึกษา หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
 • เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องทำงานชดใช้ทุนตามครบสัญญา เช่น ถ้ารับทุน 1 ปี ทำงาน 2 ปี ถ้ารับทุน 4 ปี ท างาน 8 ปี และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนเงินทุนที่รับไป
 • ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคเรียนต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ติดตามและดูแลนักศึกษาในด้านผลการเรียน และทางคริสตจักร (โครงการ) ยังติดตามและดูแลรายบุคคลเหมือนที่ผ่านมา
 • ช่วงที่นักศึกษาไปฝึกงานที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะให้รายได้ตามที่ฝึกงาน

ข่าว-บทความ ล่าสุด