หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 ประชุมเครือข่ายปกป้องเด็ก

ประชุมเครือข่ายปกป้องเด็ก

เมื่อวันทื่ 14 ธันวาคม 2018 แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร ได้จัดเวทีประชุมเสวนาร่วมกับบุคคล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านการปกป้องเด็ก ในหัวข้อ “สถานการณ์การทารุณกรรม, การแสวงหาประโยชน์จากเด็กทั้งในอดีต-ปัจจุบัน และแนวทางการทำงานประสานงานเครือข่าย” มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. มูลนิธิดรุณาทร
 2. นางมยุรี ยกตรี อดีตหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
 4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 5. สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 6. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 5
 7. Cornerstone Counseling
 8. Lift International
 9. Upstream Family & Community Learning Center
 10. Urban Light
 11. Think Small
 12. ZOE International

ตัวแทนทุกท่านต่างแสดงความห่วงใยต่อเด็กๆและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์, มุมมอง, ความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ และจากจุดนี้ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมมือร่วมใจทำงานประสานเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ