ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

บทความ

วันนี้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีแบบสำรวจ First Scaning สำรวจก่อน..รู้ก่อน..แก้ไขทัน  ที่คุณเองก็สามารถทำได้ เพื่อหยุดหรือป้องกันการถูกทารุณในเด็กได้ โดยใช้แบบประเมินสภาวะเสี่ยงเด็กและครอบครัวใน ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน

เมื่อสำรวจในครอบครัวหรือชุมชนของท่านแล้วต้องการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือท่านสามารถทำได้โดย แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ หรือโทรขอความช่วยเหลือจาก

  • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 0-2412-1196 (ในเวลาราชการ)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 (ตลอด24ชั่วโมง)
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (ในเวลาราชการ)

 

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19