ปลูกป่าชุมชน

เรื่องและภาพ เดวิด สุดพิทักษ์เกียรติ

จากปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดลง ทางคริสตจักรพญาไพรTH367 จึงร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิม ในฐานะที่คริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเห็นถึงความสำคัญกับด้านสังคมและการพัฒนาเด็กจำเป็นมากที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เด็กเหล่านี้เป็นพลังสำคัญที่มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไป จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนขึ้น

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้  คือ

  1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้กับเด็กๆได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่าชุมชนของโครงการ
  2. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
  3. เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ