หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 พันธกิจเฝ้าระวังและเยียวยาสภาพกายและจิตวิญญาณ

พันธกิจเฝ้าระวังและเยียวยาสภาพกายและจิตวิญญาณ

เรื่องและภาพโดย จิรายุ มัลลิกา
เรียบเรียงข่าว หัทยา สะอี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้นำคริสตจักรทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าอบรมการปกป้องเด็ก ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ม.จ.) ตำรวจแพทย์อำเภออมก๋อย โรงพยาบาลสวนปรุง และมูลนิธิสุขภาพจิต

กิจกรรมครั้งนี้ทำให้คริสตจักรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงทางคริสตจักรก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการประสานการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจเฝ้าระวังและเยียวยาสภาพกายและจิตวิญญาณร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้สมาชิกของคริสตจักรยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์การปกป้องเด็ก โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามบ้านของสมาชิก เพื่อให้เป็นที่ตระหนักถึงความปลอดภัย สิทธิของเด็กและเยาวชนในชุมชน

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ