พันธกิจ

รากฐานของการทำพันธกิจ

  • มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง (Christ Centered)
  • ให้ความสำคัญกับเด็ก (Child Focused)
  • ทำงานร่วมกับคริสตจักร (Church Based)

การเป็นปากเป็นเสียง

การ “เป็นปากเป็นเสียง” ให้กับเด็ก เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คอมแพสชั่นยืนหยัดในการทำพันธกิจเพื่อเด็กผู้ขัดสน ด้อยโอกาส และถือเป็นพันธกิจหลักของคอมแพสชั่น เนื่องจากเด็กมีธรรมชาติที่อ่อนแอ จึงไม่สามารถปกป้องตัวเองและตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ดังนั้น เด็กจึงต้องการใครสักคนที่จะพูดแทนหรือต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมที่พวกเขาควรได้รับ

การเป็นปากเป็นเสียงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในชีวิตของคริสเตียน เป็นผลมาจากความรู้สึกเมตตาสงสารแบบพระเยซูคริสต์ที่มีต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก คนยากจนขัดสน คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม รวมทั้งเด็ก ๆ ที่ตกอยู่ในความยากลำบาก และเมื่อเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงบัญชาไว้ว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” เราจะไม่เพียงแค่รู้สึกสงสารพวกเขาเท่านั้น แต่เราจะกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยคนเหล่านั้นด้วย

พระคัมภีร์ยังมีพระบัญชาที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกว่า “จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้งร้างอยู่ จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมรักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่”(สุภาษิต 31:8-9)  ดังนั้น ในฐานะคริสเตียนเราจึงไม่สามารถปฏิเสธหน้าที่อันสำคัญนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ทำงานกับเด็กโดยตรงหรือไม่ก็ตาม

การเป็นปากเป็นเสียงสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ การเรียกร้องสิทธิให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือไร้สัญชาติ การให้ที่พักพิงแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กเร่ร่อน การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ยากจนขัดสนหรือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นต้น ซึ่งองค์กรที่ทำงานกับเด็กแต่ละแห่งก็มีวิธีเป็นปากเป็นเสียงที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือพันธกิจหลักขององค์กรนั้น ๆ เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กมีมากมาย การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็น

การเป็นปากเป็นเสียงที่คอมแพสชั่นสามารถทำได้และได้ทำไปแล้วมีดังนี้:

  • การเรียกร้องและปลุกจิตสำนึกของสังคมโดยเฉพาะคริสตจักรให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และการเอาใจใส่ดูแลเด็กด้อยโอกาส
  • การเชิญชวนและเปิดโอกาสให้คริสตจักรและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กมากขึ้น
  • การสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ
  • การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการเป็นปากเป็นเสียงแก่เด็ก

การพัฒนาแบบองค์รวมคืออะไร

คำว่า “องค์รวม” (Holistic หรือ Wholistic) หมายถึง ทัศนะในการมองปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกๆ มิติว่ามีความโยงใยและเกี่ยวข้องต่อกัน

สำหรับคอมแพสชั่นแล้ว การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม หมายถึง การพัฒนาเด็กในทุกด้านที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณ ร่างกาย อารมณ์ เศรษฐกิจ หรือสังคม

พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเยซูทรง“จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา (การเรียนรู้) ในด้านร่างกาย (สุขภาพ) และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า (จิตวิญญาณ) และต่อหน้าคนทั้งปวง (สังคม) ด้วย”

การตอบสนองด้านจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่การตอบสนองในด้านจิตวิญญาณอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตได้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ ต้องมีการตอบสนองในด้านอื่น ๆ ด้วย