พิธีจบนักศึกษา LDP รุ่นที่ 11 2016

ชมภาพพิธีสำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2016 ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีนักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรฯ 21 ท่าน

Comments