หน้าแรก 9 มูลนิธิดรุณาทร – Compassion Thailand

มูลนิธิดรุณาทร

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ ติดตามการทำงานและตอบสนองต่อสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของมูลนิธิฯ

ข่าวสารและบทความล่าสุด

กิจกรรมและเรื่องราว

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์ Cr: เรื่อง โดย ต้าหลังจากทีมคอมแพสชั่นจัดอบรมพันธกิจครอบครัวและพันธกิจเยาวชนให้กับคริสตจักรคู่มิตรโซนน่าน-พะเยา คริสตจักรคุณานุคุณ จ.น่าน ก็ได้จัด “ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์” ที่รีสอร์ทนฤมลเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 มีครอบครัว 9...

สร้างห้องน้ำให้น้อง
สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง Cr: เรื่อง โดย หนิง “ชมรมศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยช่วยสร้างห้องน้ำให้น้อง” พี่ ๆ ศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยได้มอบเงินเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับบ้านน้องที่ฐานะขัดสนห้องน้ำชำรุดพัง ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คริสตจักร...

กิจกรรมและเรื่องราว

สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง Cr: เรื่อง โดย หนิง “ชมรมศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยช่วยสร้างห้องน้ำให้น้อง” พี่ ๆ ศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยได้มอบเงินเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับบ้านน้องที่ฐานะขัดสนห้องน้ำชำรุดพัง ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คริสตจักร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยาวชนกับโลกออนไลน์#2

เยาวชนกับโลกออนไลน์#2

ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี  เข้าร่วมการเสาวนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เยาวชนกับโลกำออนไลน์ 2"  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ วิทยากร  นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ...

ข่าวสารคริสตจักร

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT...

เรื่องเล่าจากคริสตจักร

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT...

“ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู”

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ทำงานร่วมกับคริสตจักร

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

“ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้”

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง คอมแพสชั่น ประเทศไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์