9 หน้าแรก 5 มูลนิธิดรุณาทร – Compassion Thailand

มูลนิธิดรุณาทร

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ ติดตามการทำงานและตอบสนองต่อสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของมูลนิธิฯ

ข่าวสารและบทความล่าสุด

ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

การทำพันธกิจที่ยั่งยื่น ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

วันที่ฟ้าสดใส

เพลงวันที่ฟ้าสดใส เยาวชนนักร้องคอมแพสชั่นร่วมกับศิลปิน

เยาวชนในโครงการร่วมร้องเพลงกับ Kirk Franklin ศิลปินระดับโลก นักร้องรางวัลแกรมมี่

6 เยาวชนไทยในโครงการพัฒนาเด็กของคอมแพสชั่น ได้รับเลือกให้เข้าร่วม Compassion Youth Choir

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ของประทานกับงานรับใช้ (Gifts & Serving)

รายการพิเศษสำหรับเยาวชนในโครงการ โดยมี โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zoom Meeting

“กิจกรรมเวทีคนเก่งออนไลน์” คลัสเตอร์อินทนนท์

กิจกรรมเวทีคนเก่งออนไลน์ ให้เด็กได้แสดงความสามารถผ่านคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด

กิจกรรมและเรื่องราว

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19
คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

กิจกรรมและเรื่องราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ฟ้าสดใส

วันที่ฟ้าสดใส

เพลงวันที่ฟ้าสดใส เยาวชนนักร้องคอมแพสชั่นร่วมกับศิลปิน

ข่าวสารคริสตจักร

เรื่องเล่าจากคริสตจักร

“ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู”

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ทำงานร่วมกับคริสตจักร

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

“ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้”

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง คอมแพสชั่น ประเทศไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์