หน้าแรก 9 มูลนิธิดรุณาทร – Compassion Thailand

มูลนิธิดรุณาทร

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ ติดตามการทำงานและตอบสนองต่อสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของมูลนิธิฯ

ข่าวสารและบทความล่าสุด

กิจกรรมและเรื่องราว

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก
อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT...

เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก
เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

ชื่อข่าว “เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อแผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดซื้อบอร์ดเกมบิงโกสิทธิของ Friedrich Naumann Foundation และเกมพลังป้องกันเด็กของ Human Help Network Foundation Thailand...

กิจกรรมและเรื่องราว

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า” 3 กันยายน 2565 ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมเยาวชน “วันเดียวเที่ยวป่า”...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารคริสตจักร

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า” 3 กันยายน 2565 ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมเยาวชน “วันเดียวเที่ยวป่า”...

เรื่องเล่าจากคริสตจักร

“ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู”

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ทำงานร่วมกับคริสตจักร

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

“ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้”

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง คอมแพสชั่น ประเทศไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์