หน้าแรก 9 มูลนิธิดรุณาทร – Compassion Thailand

มูลนิธิดรุณาทร

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ ติดตามการทำงานและตอบสนองต่อสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของมูลนิธิฯ

ข่าวสารและบทความล่าสุด

กิจกรรมและเรื่องราว

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่
คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง - อบรมเบเกอรี่คริสตจักรทุ่งจำเริง ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเยาวชนชมรมธารน้ำทิพย์เบเกอร์รี่ จัดชั้นเรียนอบรมวิธีการทำขนมเค้กกล้วยหอม, คุ้กกี้แฟนซี, ทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม - 18 เมษายน...

กิจกรรมและเรื่องราว

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“แคมเปญ Youth and Creation Care มูลนิธิดรุณาทร” มูลนิธิดรุณาทร จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารคริสตจักร

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“แคมเปญ Youth and Creation Care มูลนิธิดรุณาทร” มูลนิธิดรุณาทร จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

เรื่องเล่าจากคริสตจักร

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“แคมเปญ Youth and Creation Care มูลนิธิดรุณาทร” มูลนิธิดรุณาทร จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

“ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู”

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ทำงานร่วมกับคริสตจักร

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

“ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้”

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง คอมแพสชั่น ประเทศไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์