9 หน้าแรก 5 มูลนิธิดรุณาทร – Compassion Thailand

มูลนิธิดรุณาทร

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ ติดตามการทำงานและตอบสนองต่อสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของมูลนิธิฯ

ข่าวสารและบทความล่าสุด

ฝึกทักษะ สร้างรายได้

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แผนความยั่งยืน

การแนะนำการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกคริสตจักร

World Children Day

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ

พันธกิจครอบครัว

การทำพันธกิจในครอบครัวจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน​ เพื่อวางแผนและเสริมสร้างครอบครัว​

การเป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา

การจัดกระบวนการเรียนรู้การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

กิจกรรมและเรื่องราว

กิจกรรมและเรื่องราว

World Children Day

World Children Day

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารคริสตจักร

เรื่องเล่าจากคริสตจักร

“ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู”

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ทำงานร่วมกับคริสตจักร

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

“ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้”

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง คอมแพสชั่น ประเทศไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์