หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 ร่วมแรงร่วมใจที่ “ทีเกะคี”

ร่วมแรงร่วมใจที่ “ทีเกะคี”

เรื่องและภาพ โดย ธวัชชัย ไตรวิช และจิรายุ มัลลิกา

เมื่อผู้นำคริสตจักรเข้าใจสภาพปัญหาในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่เด็กในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงกำลังเผชิญอยู่  เมื่อผู้นำคริสตจักรมีใจอยากจะช่วยแก้ไขปัญหา แต่จะมีวิธีการใดที่จะช่วยเด็กและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่จะแบ่งปันต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากคริสตจักรทีเกะคีได้ทำมาแล้วและยังคงเห็นผลดีมาจนถึงทุกวันนี้

คริสตจักรทีเกะคี หรือคริสตจักรห้วยโค้ง ตั้งอยู่ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   คริสตจักรอยู่ในชุมชนที่ล้อมรอบด้วยป่าเขา การเดินทางมีความลำบากมากในช่วงฤดูฝน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำข้าวไร่ และปลูกมะเขือ คริสตจักรทีเกะคีมีสมาชิกทั้งหมด 100 ครอบครัว เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง

เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ผู้นำคริสตจักรพบปัญหาหนึ่งที่สำคัญเร่งด่วน นั่นคือ ทำอย่างไรคริสตจักรจะสามารถช่วยให้เด็กในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงให้สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย แม้ว่ารัฐบาลได้มาจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาสที่หมู่บ้านจากประถมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็ตาม แต่คณะกรรมการคริสตจักรและผู้นำคริสตจักรก็รู้ว่ายังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนประมาณ 7 – 40 กิโลเมตรซึ่งทำให้เด็กจำนวนมากประสบกับความยากลำบากมากในการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อมาโรงเรียนและทำให้เด็กที่อยู่ไกลมากไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ในที่สุดทางคริสตจักรจึงตัดสินใจสร้างหอพักที่คริสตจักรเพื่อเด็กในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลได้มาพักอาศัยและสามารถไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2555-2557 ชุมชนประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเด็กในหอพัก หลังจากที่ทีมบริหารคริสตจักรได้ประชุมกันเพื่อประเมินความต้องการของคริสตจักรในการพัฒนาเด็กสู่ความยั่งยืน     มีเสียงจากพระเจ้าที่ตรัสผ่านหัวใจคณะกรรมการวันนั้นว่า “ เราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่  เราเป็นพระเจ้าที่ไม่ตาย  เจ้าจงเริ่มจากสมาชิกคริสตจักร   ไม่ต้องขอจากข้างนอก”  จึงเกิดแนวคิดที่ว่า “ลดการพึ่งพา   พึ่งพิงตัวเอง” โดยแนวคิดนี้เองที่ทำให้คริสตจักรตัดสินใจสร้างแทงค์น้ำให้กับเด็กหอพักของคริสตจักร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 70,000 บาท โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดเลย

ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 คริสตจักรได้เริ่มการก่อสร้างแทงค์น้ำโดยมีผู้ปกครองบางส่วนพร้อมคณะกรรมการคริสตจักรได้ช่วยกันขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างจากอมก๋อยสู่พื้นที่ อีกส่วนหนึ่งจัดการพื้นที่โดยการปรับพื้นเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ส่วนเด็กหอพักก็มาช่วยในช่วงเย็น ขนย้ายทราย อิฐบล็อกและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นเพื่อเตรียมการก่อสร้างซึ่งมีเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปประมาณ 40 คนมาร่วมอาสารับใช้ มีผู้ปกครองรวมทั้งคณะกรรมการอีก 50 คน เมื่อสร้างแทงค์น้ำเสร็จ ทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี หมดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอีก หลังจากนั้นได้ช่วยกันสร้างห้องสมุด สำนักงาน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง  โรงอาหาร โดยระดมความร่วมมือจากสมาชิกคริสตจักรและผู้ปกครองเด็กเท่านั้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดี ผู้ปกครองหลายครอบครัวก็เข้ามามีส่วนร่วมตามที่แต่ละคนมี เช่น ผู้ปกครองบางคนปลูกแตงกวางในไร่ ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ก็มามอบให้กับเด็กหอพัก เพื่อประกอบอาหาร

ผู้ปกครองร่วมกับผู้นำหมู่บ้านจำนวน 60กว่าคนร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับสร้างแทงค์น้ำเริ่มจากการวัดระยะของพื้นที่ที่ต้องการหลังจากนั้นต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือจนสำเร็จและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านห้วยโค้ง
ทำการวัดระยะของพื้นที่ที่ต้องการ

พลังของกลุ่มแม่บ้านห้วยโค้ง

ทั้งสมาชิกคริสตจักร เด็ก ๆ และผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้น ได้ชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด จนถึงปัจจุบันนี้ยังเห็นได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลดีกับทุกคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงด้วย 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ