9 หน้าแรก 5 ลิงค์เครือข่ายพันธกิจเยาวชน

ลิงค์เครือข่ายพันธกิจเยาวชน

ชื่อองค์กร ทำงานด้าน
YWAM Thailand
 1.  โรงเรียนการสร้างสาวก
 2. DTS: Discipleship traninning school
 3. การให้คำปรึกษา
 4. บุกเบิกคริสตจักร
 5. พันธกิจเมตตา
YFC Youth For Christ
 1.  กลุ่มสามัคคีธรรม
 2. การสร้างสาวก
 3. ผลิตสื่อเพื่อการประกาศ
 4. ค่ายนักประกาศตัวจ้อย
 5. Youth Challange
Sport friend  การพัฒนาพันธกิจกีฬาให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นเยาวชนและมีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง
หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย  การอภิบาลเยาวชน
มูลนิธิกล้าทำดี
 1. รักแท้รอได้ (Reach 4 Life)
 2. พระคัมภีร์เล่มแรกของฉัน (My First Bible!) เป็นโครงการที่ “กล้าทำดี” มอบพระคัมภีร์เล่มแรกสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
TKBC youth อนุชน TKBC
 1.  พันธกิจประกาศและติดตามอนุชนในตัวเมือง (Youth in the City)
 2. พันธกิจกีฬาเพื่อการประกาศ (Sport Ministry)
Iserve  สร้างผู้นำอาสารับใช้ ให้อุทิศตัวในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างในการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต มีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อนำคนมาถึงความรอดและร่วมรับใช้ร่วมกับผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่น
CCC  (Campas Crusade for Christ Thailand)  สร้างผู้นำในการขับเคลื่อนพันธกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ
เสาะ สร้าง ส่ง
ชูใจโปรเจค  พี่เลี้ยงออนไลน์เป็นพื้นที่รวบรวมคอนเท้นต์สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นคริสเตียนไทยด้วยพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าเราอยากเห็นวัยรุ่นไทยเข้มแข็งและเติบโตกับพระเจ้าและสามารถชูใจผู้อื่นต่อไปได้
มูลนิธิ คิดเพื่อเด็ก Think small  นำกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน โปรแกรม
พ้นภัยจากยาเสพติดป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมี 3 ขั้นตอน

 1. ความบันเทิงสนุกสนาน
 2. การเรียนรู้
 3. การให้สิทธิอำนาจ
GB& YMB ยุวสตรียาตรา และ ยุวมานพ ประเทศไทย  พันธกิจสสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 7-18 ปี รวมถึงการฝึกวินัยสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในพระคริสต์ ทั้งด้านการศึกษา ร่างกายจิตวิญญาณ และการรับใช้สังคม โดยมีผู้นำผู้ใหญ่คริสเตียนเป็นแบบอย่าง และเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา