หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า” 3 กันยายน 2565

ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมเยาวชน “วันเดียวเที่ยวป่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Go Green กับ ดรุณาทร” ส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการมีจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

กิจกรรมเยาวชน “วันเดียวเที่ยวป่า” ในครั้งนี้ มีเยาวชน 50 คนอายุ 13-18 ปี จากจังหวัดเชียงราย, ตาก, แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ มาร่วมกันเรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีมูลนิธิไทยรักษ์ป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมเป็นวิทยากร นำเยาวชนเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติจากการเดินป่า รวมทั้งรับฟังความเป็นมาของอุทยานฯ และเล่นกิจกรรมสันทนาการร่วมกันอย่างสนุกสนาน ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ใหม่ และพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ โดยในพิธีเปิดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวป่า มี นายแฮรี่ วาทิตยากุล ผู้อำนวยการ มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย, นายธวัช ขัดผาบ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิไทยรักษ์ป่าจังหวัดเชียงใหม่  และ นายภาณุวรรษ ผิวละมุล นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และกล่าวเปิดกิจกรรม

มูลนิธิดรุณาทร หรือ คอมแพสชั่น ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี เริ่มต้นจากงานสงเคราะห์สำหรับเด็กยากจนในพื้นที่สูง ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นงานด้านการพัฒนา โดยทำงานมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมและการปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมกับคริสตจักรคู่มิตร 170 แห่งใน 25 จังหวัด มีเด็กและเยาวชนในโครงการประมาณ 50,000 คน โดยคาดหวังที่จะเห็นเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง มีวุฒิภาวะ มีคุณธรรม ประกอบอาชีพสุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนของมูลนิธิดรุณาทรในหลายพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่ การสร้างแนวกันไฟป่า การปลูกต้นไม้ทดแทน การอนุรักษ์ต้นน้ำ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การเก็บขยะ เยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกับชุมชน มูลนิธิดรุณาทรเห็นความสำคัญในบทบาทของเยาวชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเยาวชนได้แสดงออกถึงการมีจิตอาสา จึงเกิดโครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Go Green กับ ดรุณาทร” เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเองและมีประสบการณ์ร่วมกับเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ นำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งต่อไป”

นายแฮรี่ วาทิตยากุล ผู้อำนวยการ มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรม “วันเดียวเที่ยวป่า” ว่า

“ผมพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่า ต้นน้ำ ดิน ระบบนิเวศน์อย่างถูกต้อง นำไปใช้ได้จริง และอยากเห็นเยาวชนมีจิตอาสาในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนได้”

“เป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบนี้ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ ได้เรียนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ต้นน้ำ ดีใจที่ได้เจอกับเพื่อนๆจากหลายๆที่ครับ”  – เยาวชนในโครงการ

 “การมาค่ายในครั้งนี้ทำให้ได้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเจอในทุกๆ วัน รู้สึกหวงแหน และอยากมีธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ไปตลอดค่ะ” – เยาวชนในโครงการ

“ที่จริงเยาวชนในโครงการอยากจะลุกขึ้นมาทำในเรื่องการอนุรักษ์ป่า แต่เยาวชนไม่รู้ว่าขับเคลื่อนไปได้อย่างไร เมื่อเราได้มาเรียนรู้ในกิจกรรมวันเดียวเที่ยวป่า และมีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำให้ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง เยาวชนได้เรียนรู้  และสามารถนำกลับไปใช้ที่คริสตจักรของเรา นำไปสอนน้องๆที่โครงการ ก็เป็นประโยชน์มากสำหรับเยาวชน” – จีระศักดิ์ จะลอ ผู้จัดการโครงการคริสตจักรปางมะหัน จ.เชียงราย

“กิจกรรมวันเดียวเที่ยวป่า เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่มีเด็กๆของมูลนิธิดรุณาทรได้มาเรียนรู้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ทำค่ายและเส้นทางธรรมชาติมาเป็นเวลา10 ปีแล้ว เราก็ยินดีที่หลายๆภาคส่วน รวมทั้งมูลนิธิดรุณาทรได้มาจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนเพื่อให้นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปสานต่อในพื้นที่ของเด็กๆต่อไป” – นายธวัช ขัดผาบ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิไทยรักษ์ป่าจังหวัดเชียงใหม่

“กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อน้องๆในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นป่าใหญ่ใกล้เมือง ให้น้องๆได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึก นำไปใช้ต่อยอดในการดูแลรักษาธรรมชาติต่อไป เพราะเยาวชนเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ธรรมชาติในอนาคต” – นายภาณุวรรษ ผิวละมุล นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ