ศิลปะการป้องกันตัว

เรื่องและภาพ กนกวรรณ ศรีวรากุล

จากสถานการณ์ความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้หลายคริสตจักรในคลัสเตอร์ฮฮด อมก๋อย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยให้เยาวชนมีทักษะความรู้และความเข้าใจในการปกป้องตนเอง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธร ภาค 5  อบรมเยาวชนจำนวน  81 คน เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2018 ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเลย ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว, ภัยออนไลน์ รวมถึงรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่ใกล้ตัวเรา รวมถึงการประเมินสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างๆ แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะต้องทำอย่างไร และน้องเยาวชนได้เรียนรู้ ศิลปะการป้องกันตัว เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตและสอนน้องๆต่อไปได้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ