9 หน้าแรก 5 สมัครงาน 5 ผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญาประจำพื้นที่ (Field-Based Partnership Facilitator)

ผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญาประจำพื้นที่ (Field-Based Partnership Facilitator)

Download ใบสมัคร

โดยจะต้องอยู่ประจำพื้นที่ดังต่อไปนี้

ตำบลเทอดไทย ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย  และ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน

เป็นตัวแทนของคอมแพสชั่นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำ คจ. คู่สัญญา ทำงานร่วมกัน คจ. คู่สัญญาเพื่อให้สำเร็จตามผลที่คาดหวังไว้ ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างศักยภาพของ คจ. ในการทำพันธกิจเด็กแบบองค์รวม

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคม จิตวิทยาสังคม พันธกิจคริสเตียน
 2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับพันธกิจคริสเตียนหรืองานพัฒนาชุมชน 1-2 ปี
 3. มีทักษะการใช้วิทยากรกระบวนการ (Facilitation skill) การจัดกระบวนวางยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
 4. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานได้แม้ไม่มีผู้บังคับบัญชา
 5. สามารถเดินทางได้ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 6. พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 7. หากสื่อสารภาษาลาหู่ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

 • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% – 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)
Download ใบสมัคร