9 หน้าแรก 5 สมัครงาน 5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว (พนักงานสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว (พนักงานสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

Download ใบสมัคร

ภาพรวมของงานที่รับผิดชอบ

        ส่งเสริมและสนับสนุนการทำพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัวแก่คริสตจักรคู่สัญญา โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัวระดับประเทศและคริสตจักร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่คริสตจักรคู่สัญญาอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ทั้งในด้านการวางแผนงานระดับคริสตจักร สร้างความตระหนักให้แก่ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาล เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ทีมงานขับเคลื่อนพันธกิจฯ ของคริสตจักร โดยผ่านการปรับประยุกต์ความรู้ พัฒนาเครื่องมือ สื่อการสอน บทเรียน และให้การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการทำพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการทำพันธกิจนี้อย่างเกิดผลสูงสุด

คุณสมบัติ

  1. เป็นคริสเตียนที่สำแดงออกถึงการมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิต
  2. มีนิมิตภาระใจในการขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  4. มีทักษะความสามารถทางด้านการฝึกอบรมและประสานงานกับคริสตจักรและองค์กรต่าง ๆ
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  6. รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. สามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ อย่างน้อย 30 %

หมายเหตุ :

  1. กรุณากรอกเอกสารใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ (ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  2. รับเอกสารใบสมัครถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 053-266 426 ต่อ 105, 206 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 08:00 –16:30)
Download ใบสมัคร