9 หน้าแรก 5 Download 5 งานวิจัย 5 สรุปการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

สรุปการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

งานวิจัย

ปัจจุบันทัศนคติทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย ทัศนคติเหล่านั้นสามารถชักนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ทางทีมวิจัยจึงได้มีการศึกษาทัศนคติต่อเรื่องเพศศึกษาของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการที่เป็นคู่สัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดวิธี แนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเยาวชน…

อ่านต่อได้จากไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด | Download

 

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19