หน้าแรก 9 Download 9 งานวิจัย 9 สรุปการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

สรุปการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

ปัจจุบันทัศนคติทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย ทัศนคติเหล่านั้นสามารถชักนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ทางทีมวิจัยจึงได้มีการศึกษาทัศนคติต่อเรื่องเพศศึกษาของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการที่เป็นคู่สัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดวิธี แนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเยาวชน…

อ่านต่อได้จากไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด | Download

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ