หน้าแรก 9 Download 9 งานวิจัย 9 สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จากการสุ่มตัวอย่างสารวจความคิดเห็นของเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรคู่สัญญา จานวน 2,260 คน ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ต่างเข้าใจดีว่าการมาร่วมกิจกรรมนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่สามารถมาร่วมได้ เพราะติดงานที่โรงเรียน งานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว และงานอื่น ๆ…

อ่านต่อได้จากไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด | Download

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ