หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 สัมมนาแนวทางการสร้างเครือข่ายปกป้องเด็ก

สัมมนาแนวทางการสร้างเครือข่ายปกป้องเด็ก

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนบทบาทเจ้าหน้าที่ปกป้องเด็กและแนวทางการสร้างเครือข่าย”  ให้แก่คริสตจักรคู่สัญญาในจังหวัดเชียงราย  40 โครงการ  เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2015 ณ ห้องพิมรัตน์ โรงแรมพิมานอินน์ อ.เมือง จ.เชียงราย  มีผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 41 คน  โดยมีสาระสำคัญในการอบรมดังนี้

 1. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการ
 • เกิดความเข้าใจ ตระหนักและตื่นตัวในบทบาทหน้าที่ของของการเป็นผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก
 • เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • เกิดความเข้าใจและสามารถแจ้งเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการได้รู้จักหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญในกระบวนการช่วยเหลือเด็กและเห็นแนวทางของการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการปกป้องเด็ก 6 หน่วยงานคือ
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยคุณมีชัย เกิดวิบูลย์เวช ตำแหน่งอัยการจังหวัด
 • กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจจังหวัดเชียงราย โดย พันตำรวจเอกพศวีร์  โชคติ์เทียนชัยวัต ตำแหน่ง: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดย คุณรุ่งทิพย์ นันทสาร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดย คุณฉัตรชัย ฉายส่องแสง ตำแหน่งนิติกร และ คุณเกษม อิทธิวุฒิ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • หน่วย OSCC โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดย คุณดวงเดือน เนตรวงศ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดย คุณจรัญ ฝนขาว  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

เวทีนี้เป็นการประสานให้คริสตจักรคู่สัญญาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานปกป้องเด็กได้มีโอกาสมาพบและทำความรู้จักกัน  โดยมีเป้าหมายนำไปสู่การทำงานเครือข่ายร่วมกันในอนาคต

โดย สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ