หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 สัมมนา “ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน”

สัมมนา “ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน”

หัวข้อข่าว  สัมมนา “ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน”

มูลนิธิดรุณาทรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ““ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน”  ให้แก่คจ.คู่สัญญาคลัสเตอร์แม่สอด  11 โครงการ ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2015 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพระคริสตธรรมแม่สอด อ.แม่สอด

จ.ตาก  มีเยาวชนและเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมทั้งหมด 49 คน  โดยมีสาระสำคัญในการสัมมนาดังนี้

 • วิชามิติ มุมมองเรื่องเพศตามหลักการพระคัมภีร์ และบทบาทของผู้ปกครองเด็ก  โดย อ.อดุลย์ สุรินทร์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสมานสามัคคีแม่สอด
 • สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก, ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็ก โดย คุณกิตติภัค เกษมสุขพัชรา เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
 • เด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมยุติความรุนแรงและภัยคุกคามต่างๆได้อย่างไร โดย คุณกิตติภัค เกษมสุขพัชรา เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
 • วิชาขั้นตอนการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย อัยการเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดี
 • ทบทวนนโยบาย / แนวทางปฏิบัติงานปกป้องเด็ก โดย คุณสิริพรรณ คงสุริยะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญแผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร

การสัมมนาครั้งนี้คาดหวังให้ผู้ที่เข้าร่วม ได้รู้เท่าทันว่าในสังคมทุกวันนี้มีภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนในรูปแบบใดบ้าง  บทบาทของผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กในการดูแลเด็กและเยาวชน  เกิดความเข้าใจเรื่อง

สิทธิเด็ก, กฏหมายที่เกี่ยวข้อง, หลักการเรื่องเพศตามมุมมองของพระคัมภีร์และการสื่อสารเรื่องเพศ  และยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาความรุนแรงและภัยคุกคามต่างๆโดยสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล

นอกจากนี้ มูลนิธิดรุณาทรได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ความร่วมมือในการทำงานป้องกันภัยคุกคามต่างๆต่อเด็กและเยาวชน”  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2015 มีผู้เข้ารับฟังทั้งสิ้น 74 คน  ประกอบด้วยศิษยาภิบาล, ผู้ปกครองคริสตจักร, เจ้าหน้าที่โครงการ, ผู้ปกครองเด็ก และผู้นำเยาวชน  ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังนี้

 • คุณกิตติภัค เกษมสุขพัชรา เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
 • ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและงานป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน สถานีตำรวจภูธรแม่สอด
 • คุณธิดารัตน์ มาน้อย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
 • คุณสุพัตรา ใจโปร่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกสูตินารีเวช และ OSCC โรงพยาบาลแม่สอด
 • อ.เพลินพิศ ศรีสุวรรณ อาจารย์ชำนาญการพิเศษฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 • คุณภัทชฎา คำแยง หัวหน้าส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลขะเนจื้อ
 • คุณธัญวรรณ ทานทองคีรี หัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลขะเนจื้อ

เวทีเสวนาในครั้งนี้คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเด็กและเยาวชน, เข้าใจลักษณะการทำงานเครือข่ายซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบ/ความร่วมมือในการทำงาน และสร้างโอกาสสร้างเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐและภาคประชาชนได้มาพบปะกัน, ทำความรู้จักกันเพื่อประโยชน์ของการทำงานเครือข่ายในอนาคต

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ