หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรมการจัดการรายกรณีในชุมชน

อบรมการจัดการรายกรณีในชุมชน

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการ เรื่องการจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Community Case Management) และ ความสำคัญของการบันทึกข้อมูล-การเขียนรายงานการทำงานกับเคส (Case Profile & Case review) ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2015 ที่ คจ.สันติ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 28 คน จาก 9 โครงการในโซนพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ

  1. ผศ.โสภา อ่อนโอภาส เลขาธิการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  2. อ.นุชนาฏ ยูฮันเงาะ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  3. คุณดุจดาว ประเทือง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ผู้เข้ารับการอบรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับข้อมูลและเนื้อหาใหม่ๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน, ช่วยให้กลับไปทำงานได้อย่างเกิดผลมากขึ้น, พึงพอใจในการอบรมครั้งนี้มาก

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ