อบรมการทำงานแบบ Home Base

ข่าวสารคริสตจักร

ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2015 มูลนิธิดรุณาทรจัดอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรม Home base” ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งหมด 11 โครงการ 28 คน  เพื่อให้ข้อมูลการทำงานแบบ Home base และเตรียมตัวสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงการที่จะทำ Home base ในอนาคต และได้มีโอกาสได้พบปะ ใช้เวลาร่วมกัน รวมถึงได้พักผ่อนและฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณผ่านการนมัสการและพระคำของพระเจ้า ทำให้หลายคนได้รับกำลังใหม่ พร้อมที่จะไปทำงานอีกครั้ง ขอบคุณพระเจ้าที่การอบรมครั้งนี้ทุกคนได้เป็นพรซึ่งกันและกัน และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างมาก

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19