หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 อบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

อบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

เรื่องและภาพ สุภาพร เผ่าดี

ขอบคุณพระเจ้าที่คอมแพสชั่นได้เป็นพระพรให้กับคริสตจักรในภาคที่ 16 สภาคริสตจักรในประเทศไทย” 


คริสตจักรภาคที่ 16 โดยคณะกรรมการคริสเตียนศึกษาของภาคฯ ได้ขอให้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนสังขละบุรี    คริสตจักรสังขละบุรีซึ่งเป็นคริสตจักรคู่สัญญาเพียงคริสตจักรเดียวในภาคฯ ประสานงานมายังคอมแพสชั่นเพื่อไปให้การอบรม “การใช้หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบคริสเตียนองค์รวมภาคภาษากะเหรี่ยง” ให้แก่ทุกคริสตจักรที่สังกัดภายใต้ภาค16 เพื่อให้บุคลากรของแต่ละคริสตจักรสามารถนำไปใช้สอนรวีวารศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนในคริสตจักรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2018 ณ คริสตจักรโป่งแห้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคุณนิภาพร นะซอ เป็นวิทยากรให้การอบรมการใช้หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม มากกว่านั้นคุณนิภาพรได้แบ่งปันความรู้และทักษะการสอนและการผลิตสื่อเพิ่มเติมแก่คริสตจักรด้วย  มีครูรวีจาก 29 คริสตจักร จำนวนทั้งสิ้น 65 คนเข้ารับการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ทางผู้นำภาคฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยประธาน TKBC เขตตะนาวศรี, ประธานภาคที่ 16 , คณะกรรมการฝ่ายคริสเตียนศึกษาและเจ้าหน้าที่ภาคฯ ต่างมารับการฝึกฝนอบรมทักษะร่วมไปกับครูรวีทุกคนด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ