หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการปกป้องเด็ก ฮอด-อมก๋อย

อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการปกป้องเด็ก ฮอด-อมก๋อย

โดย สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการปกป้องเด็ก” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ณ คริสตจักรเมืองฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2017  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 12 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน

เจ้าหน้าที่ทั้งจากโครงการแม่และโครงการสาขามาเข้าอบรมด้วยความตั้งใจกันอย่างเต็มที่   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ อัยการสมพงศ์  เย็นแก้ว  ตำแหน่งอัยการพิเศษ  จากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 3  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ข้อกฏหมายในการช่วยเหลือเคสจากกระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551, การกระทำผิดอาญากับเด็กและการดำเนินการทางอาญา   ผู้รับการอบรมสะท้อนว่าการอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในข้อกฏหมาย, ขั้นตอนการดำเนินงานยุติธรรม, มีทักษะสำหรับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ