หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 อบรมเทคนิคการทำงานกับเยาวชน

อบรมเทคนิคการทำงานกับเยาวชน

เรื่องและภาพ ปรีชา รุ้งพนมกร

คลัสเตอร์แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง จัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานกับเยาวชน ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้นำอนุชน มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 40 คน เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2018 ณ หาดหินงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

การอบรมครั้งนี้ มีการแบ่งปันเรื่องความสำคัญของเยาวชน การถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงานของทีมผู้นำซึ่งเป็นศิษย์เก่าโครงการพัฒนาผู้นำ และจากเจ้าหน้าที่โครงการ นอกจากนี้มีการเรียนรู้เสริมทักษะการจัดกิจกรรมและวิธีการเข้าถึงเยาวชน

ผลจากการอบรมครั้งนี้พบว่า  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความตระหนักในการดูแล และพัฒนาเยาวชนมากขึ้น  ทั้งยังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานกับเยาวชนใน โครงการคริสตจักรของตนเองได้ตามบริบท

ขอบคุณวิทยากร อ.นิรันดร์ ใจเจริญ,ทีม Be –Transformed ที่ให้ความรู้ให้กับเข้าอบรม,และพี่เกด กนกวรรณ ศรีพงษ์วรากุล คอยให้คำปรึกษา และร่วมจัดกระบวนการอบรมครั้งนี้  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ