หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรมเพื่อปกป้องเด็ก

อบรมเพื่อปกป้องเด็ก

การดูแล ปกป้องเด็ก ให้พ้นจากการถูกทารุณกรรมหรือการล่วงละเมิดทางเพศเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคน  หากมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเด็กโดยเร็วที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำงานกับเด็กโดยตรงจึงควรมีความรู้และเข้าใจถึง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือ

มูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับ โครงการพัฒนาเด็กโซนแม่สะเรียงและสบเมย จึงจัดการอบรม “การดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2015 ณ สถานอบรมคริสเตียนหนองแม่ละ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 63 คนจาก 20 โครงการ

การอบรมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับส่วนงานภาครัฐ ทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานีตำรวจภูธรสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อีกด้วย โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้แก่

  1. ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม นิติกรกลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวข้อ “ขั้นตอนรับแจ้งเหตุจนถึงขั้นตอนก่อนบังคับคดีสู่ศาล”
  2. ร.ต.ท.ผัด กรองแก้ว รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  หัวข้อ “การแจ้งความและขั้นตอนการทำงานของพนักงานสอบสวน”
  3. คุณกันตภณ วิจิตรกำเหนดกุล หัวหน้าอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาแม่สะเรียง) หัวข้อ “ขั้นตอนบังคับคดีถึงขั้นตอนตัดสินพิพากษาของศาล”
  4. ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส รองประธานองค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยและผู้ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดแม่สะเรียง หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยคดีและการเรียกร้องค่าเสียหาย”
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ