หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ออกแบบกิจกรรมเยาวชน

อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ออกแบบกิจกรรมเยาวชน

เรื่องและภาพ จิรายุ มัลลิกา

คลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ได้จัดอบรมเสริมศักยภาพด้านการออกแบบกิจกรรมเยาวชน ให้สอดคล้องกับความต้องการเยาวชนยุคใหม่ มีเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงและวิทยากรแต่ละโครงการ รวม 70 คนจาก 10 คริสตจักรเข้ารับการอบรมครั้งนี้

ผลจากการอบรมพบว่าผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปรับประยุกต์การออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนตามบริบทอย่างเหมาสม การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2018

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ