หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาโซนภาคกลาง,ตะวันออก, ตะวันตก จำนวน 27 ท่าน  ในเรื่อง “ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี    โดยได้รับเกียรติจากทีมงานวิทยากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีทั้งสิ้น 2 ท่าน  กฏหมายที่ได้นำมาเรียนรู้ในครั้งนี้คือ

  1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
  4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558

การอบรมครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่องกฏหมายและได้รับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก  อีกทั้งเกิดเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกันในการทำงานคุ้มครองเด็กอย่างดียิ่ง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ