หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก อีสานตอนบน

อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก อีสานตอนบน

แผนกปกป้องเด็กร่วมกับคุณคมน์  ขันเดช ผู้ประสานงานคริสตจักรคู่สัญญาโซนอีสานบน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิเด็ก, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, การทำผิดอาญากับเด็ก, ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา”  ให้แก่ผู้นำของคจ.คู่สัญญา, ผู้ใหญ่บ้าน, พนักงานสอบสวนโซนอีสานบน   ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 19-21 กันยายน 2016   โดยได้รับเกียรติจากท่านอัยการสมพงศ์  เย็นแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 5 เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผู้เข้าอบรมสะท้อนว่าการอบรมครั้งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้น  เพราะได้เรียนรู้ในสิ่งที่หาอบรมได้ยากและยังเป็นความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มาก  ทำให้เห็นความสำคัญและเข้าใจเจตนารมณ์ของกฏหมาย,  เกิดความเข้าใจและความตระหนักว่าการกระทำ-การลงโทษเด็ก-การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความรุนแรง-เป็นการทารุณกรรม-เป็นการค้ามนุษย์   อีกทั้งยังเกิดความเข้าใจวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระบบการดำเนินความยุติธรรมแต่ละส่วนด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ