อบรม Youth Qavah

เมื่อวันที่19 -21 กุมภาพันธ์  2015 ได้มีการจัดอบรมสร้างผู้นำกระบวนการYouth Qavah  สำหรับโครงการโซนกัลยานิวัฒนาณ ศูนย์พระคริสตธรรมสร้างสรรค์ ต.แจ่มหลวง อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ , ประธานอนุชน และ ตัวแทนจากโครงการสาขา ทั้งหมด 35 คน เนื้อหาที่อบรมให้กับผู้เข้าร่วม คือ เรียนรู้ภาพรวมของกระบวนการQavahและบทบาทของผู้นำกระบวนการYouth Qavahและ เรียนรู้การใช้ทักษะต่างๆในการนำ
กระบวนการและการตั้งคำถามแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกการนำกระบวนการในกลุ่มเด็กที่คริสตจักรแจ่มหลวง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่คริสตจักรสามารถดูแลเด็กโตในแต่ละโครงการ และเพิ่มความเข้าใจ ฝึกทักษะกระบวนการเป็นผู้นำในกลุ่มเด็กสำหรับขับเคลื่อนกระบวนการYouth Qavahในแต่ละโครงการ และช่วยผู้นำอนุชนของคริสตจักร นอกจากนี้เป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มเยาวชนในคริสตจักรสามารถลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของตนเองโดยผ่านกระบวนการ Youth Qavah

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ