หน้าแรก 9 เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคกลางและภาคตะวันออก

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคกลางและภาคตะวันออก

ปก-เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคกลางและภาคตะวันออก

[table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
กรุงเทพมหานคร กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกรุงเทพฯ (ศูนย์บริการร่วม)
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)
กรุงเทพมหานคร ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
กรุงเทพมหานคร กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน
และสตรี (บก.ปดส.)
กรุงเทพมหานคร ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศดส.บช.น.)
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
กาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
กาญจนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
กาญจนบุรี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 7 (ศพดส.ภ.7)
กาญจนบุรี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
ปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
ปราจีนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
ปราจีนบุรี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 2 (ศพดส.ภ.2)
ปราจีนบุรี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
สมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
สมุทรปราการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
สมุทรปราการ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 1 (ศพดส.ภ.1)
สมุทรปราการ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
[/table-wrap]