หน้าแรก 9 เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนบน

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนบน

ปก-เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนบน

ปก-เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนบน

[table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
อุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
อุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
อุดรธานี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
อุดรธานี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
กาฬสินธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์
กาฬสินธ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์
กาฬสินธ์  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
กาฬสินธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธ์
กาฬสินธ์ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์
กาฬสินธ์ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
กาฬสินธ์
(ขอนแก่น)
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
กาฬสินธ์ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
หนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
หนองบัวลำภู สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
หนองบัวลำภู ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
หนองบัวลำภู สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
สกลนคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
สกลนคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
สกลนคร  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
สกลนคร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
สกลนคร สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
สกลนคร
(สว่างแดนดิน)
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน)
สกลนคร  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
สกลนคร ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
สกลนคร สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
เลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
เลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
เลย  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
เลย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
เลย สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย
เลย  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
เลย ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
เลย สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเลย
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
หนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
หนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
หนองคาย  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
หนองคาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย 
หนองคาย สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 
หนองคาย  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
หนองคาย ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
หนองคาย สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
[/table-wrap]