หน้าแรก 9 เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนล่าง

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนล่าง

[table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
บุรีรัมย์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
บุรีรัมย์ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
บุรีรัมย์ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
นครราชสีมา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
นครราชสีมา ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
นครราชสีมา สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
อุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
อุบลราชธานี ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
อุบลราชธานี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
ศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
ศรีสะเกษ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
ศรีสะเกษ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
ศรีสะเกษ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
ร้อยเอ็ด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
ร้อยเอ็ด ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
ร้อยเอ็ด สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
มหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
มหาสารคาม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
มหาสารคาม ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
มหาสารคาม สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
[/table-wrap]