หน้าแรก 9 เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคเหนือตอนล่าง

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคเหนือตอนล่าง

ปก-เครือข่ายปกป้องเด็ก-ภาคเหนือตอนล่าง

[table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
ตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
ตาก  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
ตาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
ตาก
(สาขาแม่สอด)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
ตาก สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตาก
(สาขาแม่สอด)
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
ตาก ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
ตาก ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)
ตาก สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตาก
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
พิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
พิษณุโลก ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)
พิษณุโลก สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
 เพชรบูรณ์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์  สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
เพชรบูรณ์  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)
 เพชรบูรณ์  สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
[/table-wrap] [table-wrap bordered=”true” striped=”true”]
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
สุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย  ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
สุโขทัย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย  ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
สุโขทัย สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
[/table-wrap]